PolyAziridine, LLC.

  • Ethylene Imine Based Tri-Functional Polyaziridine
  • Propylene Imine Tri-Functional Polyaziridine